602-Neubau MFH Schloßstraße 24 Chemnitz

602-Neubau MFH Schloßstraße 24 Chemnitz

MFH solarbeheiztes Gebäude